MA, Tsang Wing Ben
馬增榮

 • Postdoctoral Researcher, University of Freiburg, 2017-18
 • Research Assistant, The Chinese University of Hong Kong, 2007-12
 • Guest Researcher, Institute of Chinese Studies, Heidelberg University, 2017-18
 • 2019-22 Startup Research Grant, UM
 • 2017 Dissertation Fellowship, History Department, UCSB
 • 2016 William H. Ellison Prize, History Department, UCSB
 • 2015 Humanities & Social Sciences Research Grant, Graduate Division, UCSB
 • 2012-17 Regents Special Fellowship, UCSB
 • 2011-12 Hop Wai Short-term Research Grant, Institute of Chinese Studies, CUHK
 • 2007 Dr. Ch’en Mu Postgraduate Scholarships, New Asia College, CUHK

Books

 1. (2019) Dong Han de falü, xingzheng yu shehui: Changsha wuyi guangchang Dong Han jiandu tansuo 東漢的法律、行政與社會:長沙五一廣場東漢簡牘探索 [Law, Administration, and Society in Eastern Han China: A Study of the Bamboo and Wooden Texts Excavated from May 1st Square, Changsha, Hunan Province]. Hong Kong: Joint Publishing (H.K.) Co., Ltd. (Co-edited with Ming-chiu Lai and Chun Fung Tong).

Journal Articles 

 1. (Forthcoming in 2022) “Qin Xi Han shiqi de shi, zuo ji xingzheng wenshu de wuzhi xing: Shuihudi, Liye, he Zhangjiashan zhi chutu zhengju” 秦西漢時期的史、佐及行政文書的物質性:睡虎地、里耶和張家山之出土證據 [Scribes, Assistants, and the Materiality of Administrative Documents in Qin-Early Han China: Excavated Evidence from Liye, Shuihudi, and Zhangjiashan]. Trans. Wang Xiangyu 王翔宇.Chutu wenxian 出土文獻 [Excavated Documents] 2022.1 (*A Chinese translation with revision of #8).
 2. (2021) “Categorizing Laborers: Glimpses of Qin’s Management of Human Resources from an Administrative Document from Liye, Hunan Province.” Early China 44: 351-91.
 3. (2021) “Changsha wuyi guangchang chutu Dong Han Linxinag xian waijun huozhu mingji jicheng yanjiu” 長沙五一廣場出土東漢臨湘縣外郡「貨主」名籍集成研究 [A Study of the Registers of “Owners of Goods” Excavated from Wuyi Square, Changsha]. Journal of East-West Humanities 동서인문 15: 175-205.
 4. (2020)“Du Shandong Qingdao Tushantun 147 hao mu chutu mudu zhaji: Kaogu mailuo, Tangyi hukoubo, yiju he qunju” 讀山東青島土山屯147號墓出土木牘札記──考古脈絡、「堂邑戶口薄(簿)」、「邑居」和「羣居」[Notes on the Wooden Manuscripts Excavated from Tomb no. 147 at Tushantun, Shandong Province: Archaeological Context, “Household Account-Book of Tangyi County,” “Yiju” and “Qunju”]. Jianbo 簡帛 [Bamboo and Silk Manuscripts] 21: 199-216.
 5. (2020) “Between the State and Their Superiors: The Anxiety of Low-Ranked Scribes in the Qin and Han Bureaucracy.” Asia Major (3d ser.) 33.2: 25-59.
 6. (2020) “Qin dai jiandu wenshuxue de ge’an yanjiu: Liye Qin jian 9-2283, [16-5] he [16-6] sandu de wuzhi xingtai, wenshu goucheng he chuandi fangshi” 秦代簡牘文書學的個案研究──里耶秦簡9-2283、[16-5]和[16-6]三牘的物質形態、文書構成和傳遞方式 [A Case Study of the Qin Wooden Administrative Documents: The Materiality, Textual Composition, and Delivery Methods of Slips 9-2283, [16-5], and [16-6] from the Liye Archive]. Bulletin of Institute of History and Philology, Academia Sinica 中央研究院歷史語言研究所集刊 91.3: 349-418.
 7. (2018) “Han dai difang xingzheng zhong de zhifu zhidu” 漢代地方行政中的直符制度 [The Zhifu System in the Han Local Administration]. Jianbo 簡帛 [Bamboo and Silk Manuscripts] 16: 253-77.
 8. (2017) “Scribes, Assistants, and the Materiality of Administrative Documents in Qin-Early Han China: Excavated Evidence from Liye, Shuihudi, and Zhangjiashan.” T’oung Pao 103-4-5: 297-333 (*Selected by the Editors-in-Chief for free access from 2020 to 2021 in order to celebrate 130 years of the journal).
 9. (2015) “Cong xunxi chuandi yu waiqi zhengzhi tantao Han Chengdi Yuanyan nianjian liangzong gongwei ming’an” 從訊息傳遞與外戚政治探討漢成帝元延年間兩宗宮闈命案 [Two Murders in the Harem of Han Emperor Cheng, Considered in the Contexts of Communication and Imperial Affinal Politics]. Chinese Culture Quarterly 九州學林 36: 193-218.
 10. (2013) “Dubi kun xiaokao: Cong fushi kan Han dai yongzuozhe de xingxiang” 「犢鼻褌」小考──從服飾看漢代傭作者的形象 [On the Term dubi kun: Reconstructing the Image of Han Hired Laborers by Investigating their Clothing]. Chinese Culture Quarterly 九州學林 33: 97-106.
 11. (2012) “Qin Han shiqi de guyong huodong yu renkou liudong” 秦漢時期的僱傭活動與人口流動 [Hired Activities and Movement of Population in Qin-Han Periods]. Journal of Chinese Studies 中國文化研究所學報 54: 1-28.
 12. (2011) “Han jian buji zaitan: Yi Zu yong zuo mingji wei li” 漢簡簿籍再探:以「卒傭作名籍」為例 [Buji on Han Wooden and Bamboo Strips Revisited: Zu yong zuo mingji as a Case Study]. Journal of Chinese Studies 中國文化研究所學報 53: 33-56 (Co-authored with Ming-chiu Lai).
 13. (2010) “Shilun Liye Qin du yu Qin dai wenshuxue de jige wenti” 試論里耶秦牘與秦代文書學的幾個問題 [Some Issues on the Liye Qin Wooden Documents and Qin Paleography]. Jianbo 簡帛 [Bamboo and Silk Manuscripts] 5: 55-76 (Co-authored with Ming-chiu Lai).
 14. (2009) “Shilun Han jian suojian de douli jiqi yu duyou de guanxi” 試論漢簡所見的都吏及其與督郵的關係 [An Essay on Duli and its Relation with Duyou in Han Bamboo and Wooden Slips]. Chūgoku shutsudo shiryō kenkyū 中國出土資料研究 [Studies on Chinese Excavated Materials] 13: 105-30 (Co-authored with Ming-chiu Lai).

Book Chapters

 1. (2020) “The Qin and Han Economies in Modern Chinese and Japanese Historiographies.” In Handbook of Ancient Afro-Eurasian Economies. Volume 1: Contexts. Edited by Sitta von Reden, 619-40. Berlin and Boston: de Gruyter Press.
 2. (2020) “Qin and Han Evidence. Excavated Texts.” In Handbook of Ancient Afro-Eurasian Economies. Volume I: Contexts. Edited by Sitta von Reden, 529-55. Berlin and Boston: de Gruyter Press.
 3. (2009) “Han jian suojian de duli jiqi zhize” 漢簡所見的都吏及其職責 [Duli and its Duties as Seen in Han Bamboo and Wooden Slips]. In Han dai wenming guoji xueshu yantaohui lunwenji 漢代文明國際學術研討會論文集 [Essays from the International Conference on Han Civilization]. Edited by Beijing Museum of Dabaotai Han tomb 北京大葆台西漢墓博物館, 485-96. Beijing: Beijing yanshan chubanshe (Co-authored with Ming-chiu Lai).

Encyclopedia Entries

 1. (2021) “Shuihudi.” In The Encyclopedia of Ancient History: Asia and Africa. Edited by Daniel T. Potts, Ethan Harkness, Jason Neelis, and Roderick McIntosh. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell.
 2. (2021) “Zhangjiashan.” In The Encyclopedia of Ancient History: Asia and Africa. Edited by Daniel T. Potts, Ethan Harkness, Jason Neelis, and Roderick McIntosh. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell.

Translations

 1. (2019) Li Andun 李安敦 (Anthony J. Barbieri-Low) and Ye Shan 葉山 (Robin D. S. Yates). “Qin Han falü de gongneng he xiaoyong: Zhangjiashan falü wenxian zai chuantong falü fazhan zhong di diwei” 秦漢法律的功能和效用:張家山法律文獻在傳統法律發展中的地位 [The Function and Effectiveness of the Qin and Han Laws: The Place of the Zhangjiashan Legal Texts in the Development of Traditional Chinese Law]. Jianbo 簡帛 [Bamboo and Silk Manuscripts] 19: 177-200.
 2. (2019) Li Andun 李安敦 (Anthony J. Barbieri-Low) and Ye Shan 葉山 (Robin D. S. Yates). “Zouyan shu yu shizhi guanli” 《奏讞書》與史職官吏 [The Book of Submitted Doubtful Cases Text and Scribal Officials]. Jianbo 簡帛 [Bamboo and Silk Manuscripts] 18: 199-216.
 3. (2018) Li Andun 李安敦 (Anthony J. Barbieri-Low) and Ye Shan 葉山 (Robin D. S. Yates). “Ernian lüling de fuyuan yu yanjiu” 《二年律令》的復原與研究 [Reconstruction and Study of the Statutes and Ordinances of the Second Year Text]. Jianbo 簡帛 [Bamboo and Silk Manuscripts] 17: 165-80.

Others

 1. (2020) “Daizhu? Yihou huozhu? Changsha wuyi guangchang Dong Han jiandu duji yize” 「貸主」?抑或「貨主」?──長沙五一廣場東漢簡牘讀記一則 [Lenders or Merchants? A Note on the Excavated Texts of the Later Han from the May 1st Square in Changsha]. Jianbo website 簡帛網. http://www.bsm.org.cn/?hanjian/8290.html. Published on August 7, 2020.
 2. (2018) “Liye Qin jian 9-2283, [16-5] he [16-6] sandu de fanyin wen he dieya guanxi” 里耶秦簡9-2283、[16-5]和[16-6]三牘的反印文和疊壓關係 [A Study of the Mirror-Inverted Imprints on Tablet nos. 9-2283, [16-5] and [16-6] from Liye, Hunan Province]. Jianbo website 簡帛網. http://www.bsm.org.cn/?qinjian/7941.html. Published on August 22, 2018.
 3. (2017) “Qin Han shiqi de guyong huodong yu renkou liudong (xiuding gao)” 秦漢時期的僱傭活動與人口流動(修訂稿) [Hired Activities and Movement of Population in Qin-Han Periods (A Revised Version)]. Jianbo website 簡帛網. http://www.bsm.org.cn/?qinjian/7684.html. Published on December 14, 2017.
 4. (2010) “‘Han diguo de zhidu yu shehui zhixu’ guoji xueshu huiyi zongshu” 「漢帝國的制度與社會秩序」國際學術會議綜述 [A Summary of the International Conference on “Institutions and Social Order in the Han Empire”]. Zhongguo shi yanjiu dongtai 中國史研究動態 [Trends of Recent Research on the History of China] 11: 22-25 (Co-authored with Man Tak Kwok and King Kwan Li).