University of Macau

EN

Chair Professor


MAO, Haijian

MAO, Haijian
茅海建

Department of History


SO, Billy Kee-long

SO, Billy Kee-long
蘇基朗

Department of History


WANG, Di

WANG, Di
王笛

Head of Department

Department of History


Full Professor


YANG, Bin

YANG, Bin
楊斌

Department of History


Associate Professor


ZHU, Tianshu

ZHU, Tianshu
朱天舒

Department of History


Assistant Professor


CAMS, Mario

CAMS, Mario
康言

Department of History


CHAN, Catherine S.

CHAN, Catherine S.
陳家怡

Department of History


EHRLICH, Joshua

EHRLICH, Joshua
夜華

Department of History


MA, Tsang Wing Ben

MA, Tsang Wing Ben
馬增榮

Department of History


PUENTE-BALLESTEROS, Beatriz

PUENTE-BALLESTEROS, Beatriz
白雅詩

Department of History


Emeritus Professor


LI, Ping

LI, Ping
李憑

Department of History


WEI, C.X.George

WEI, C.X.George
魏楚雄

Department of History


Adjunct Professor


LEUNG, Chris K. C.

LEUNG, Chris K. C.
梁佳俊

Adjunct Assistant Professor

Department of History


VIANA, Venus

VIANA, Venus

Assistant Professor (by Courtesy)

Department of History


Part-Time Staff


IEONG, Hoi Keng Helen

IEONG, Hoi Keng Helen
楊開荊

Department of History


SPOONER, Paul Barrie

SPOONER, Paul Barrie

Department of History


ZANDONAI, Sheyla S.

ZANDONAI, Sheyla S.
莎雪娜

Department of History


Post-doctoral Fellow


WANG, Yu

WANG, Yu
王雨

Department of History


ZHANG, Beiyu

ZHANG, Beiyu
張倍瑜

Department of History


Administrative Staff


CHAN, Isa

CHAN, Isa

Department Secretary

Department of History


LEI, Su

LEI, Su

Department Secretary

Department of History