Department of Chinese Language and Literature

Home/Posts/Department of Chinese Language and Literature
ZHANG, Jian
Jul 19 | Wed

zhangjian@um.edu.mo (853) 8822 8901 E21-4095 星期二、四 15:30-17:30 張健 ZHANG, Jian 人文學院副院長 Associate Dean of FAH 北京大 ...

ZHANG, Jian2024-07-01T08:36:52+08:00
YUAN, Yulin
Feb 28 | Mon

yulinyuan@um.edu.mo (853) 8822 4044 E21-2073 星期一、四 11:00-12:00 袁毓林 YUAN, Yulin 中國語言文學系主任 Head of Department of C ...

YUAN, Yulin2023-08-02T17:12:52+08:00
Go to Top